ชื่อ - นามสกุล :นางดารณี เผ่าผา
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :งานประกวดสถานบริการและการประชุม กวป.
ที่อยู่ :-
Telephone :08-2892-3969
Email :daraneephoapha15@hotmail.com