ชื่อ - นามสกุล :นายประวิทย์ ศิริรังสรรค์กุล
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ข้อมูลข่าวสาร,ข้อมูลสาธารณภัย,POC,รายงานการตายและรวบรวมรายงาน
ที่อยู่ :-
Telephone :08-1709-3320
Email :psirirungsunkul@yahoo.com