ชื่อ - นามสกุล :นางขวัญเนตร บุญส่ง
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
ที่อยู่ :ตฬไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Telephone :08-1600-8690
Email :Khwunneth24@gmail.com