ชื่อ - นามสกุล :นส.อนงค์นุช บุญใส
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :งานธุรการและประสานงานทั่วไป
ที่อยู่ :137/1 ม.18 ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Telephone :09-7325-1024
Email :