ชื่อ - นามสกุล :นางอุษณีย์ เกิดมี
ตำแหน่ง :นว.สาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ผช.หน.กลุ่มงานพัฒนาฯ
ที่อยู่ :-
Telephone :08-1878-2883
Email :usanee31@yahoo.co.th