ชื่อ - นามสกุล :นส.ธิดารัตน์ มหิษานนท์
ตำแหน่ง :นว.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :Back Office
ที่อยู่ :-
Telephone :045-244801
Email :ssj_phoubon@hotmail.com