ชื่อ - นามสกุล :นางหรรษา ชื่นชูผล
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ที่อยู่ :-
Telephone :08-9845-2255
Email :hunsa_c@hotmail.com